รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู 043244412 
101แก่นนครวิทยาลัยนายวีระเดช ซาตา 043225637 
102ขอนแก่นพัฒนศึกษานายละเอียด แพงจันทร์ 043379309 
103ขอนแก่นวิทยายน ๒(สมาน สุเมโธ)นายสมนึก ทองคำ 043337811 
104ขอนแก่นวิทยายน ๓นายศราวุธ รู้ปัญญา 043210260 
105ขอนแก่นวิทยาลัยนายสุเมธ สุวอ 043345163 
106ขามแก่นนครนายศุภกิจ สานุสัตย์ 043238942 
107โคกสีพิทยาสรรพ์นายชูเดช แก้วดวง 043370432 
108เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นนางณัฏฐพร ชินบุตร 043261154 
109นครขอนแก่นนายสมศักดิ์ บ้านเหล่า 043382338 
110เทพศิรินทร์ขอนแก่นว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร 043916054 
111สาวะถีพิทยาสรรพ์นายโชคชัย ชุมแวงวาปี 043448380 
112สีหราชเดโชชัยนายสิทธิพล พหลทัพ 043344173 
113ป่าหวายวิทยายนนายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง 043782257 
114ฝางวิทยายน  043269096 
115ประชารัฐวิทยาเสริมนายสุรกฤษฎิ์ คำปิคา 043267099 
117แก่นนครวิทยาลัย ๒นายสำเนียง มิ่งขวัญ   
201บ้านไผ่นายวทัญญู ภูชาดา 043272622 
202บ้านไผ่พิทยาคมนายสุรพล สุวรรณชาติ 043374550 
203บ้านไผ่ศึกษานายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย 043272541 
204บ้านลานวิทยาคมนายชัยภร สีมาตร 043210016 
205กู่ทองพิทยาลัย  043210010 
206เปือยน้อยศึกษานายมนตรี ถ้ำหิน 043494072 
207คำแคนวิทยาคม  043243434 
208โคกนางามพิทยาสรรพ์  043238878 
209ท่าศาลาประชานุสรณ์  043210265 
210มัญจาศึกษานายสุพจน์ แสงสุข 043289167 
211มัธยมโพนเพ็กนายอดุล อิงแก้ว 043211374 
212เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมนางลัดดา ผาพันธ์ 043211372 
213ชนบทศึกษานายอภิชาติ อุ่นเกิด   
214ประชารัฐพัฒนาการนายวัชระ คงแสนคำ 043245365 
215โคกโพธิ์ไชยศึกษานายสุริยันต์ เหล่ามะลึก 043216158 
216บ้านแฮดศึกษานายบุญเหลือ ทองอ่อน 043218214 
217หนองขามพิทยาคมนางนิกัญชลา ล้นเหลือ 043267132 
218โนนศิลาวิทยาคมนายสมนึก เรื่องลือ   
301โนนข่าวิทยานายวุฒิชัย แสงสุดตา 043418240 
302พลนายสุรเชษฐ รูปต่ำ 043414211 
303พลพัฒนศึกษา  043418223 
304โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์นายเสกสัณห์ ลุนบง 043415837 
305แวงใหญ่วิทยาคมนายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ 043496055 
306ก้านเหลืองวิทยาคมนายสมเกียรติ หาแก้ว 043497298 
307ท่านางแนววิทยายนนายจรัล รัตนบุญทา 043278048 
308แวงน้อยศึกษานายทวีศักดิ์ สมนอก 043499060 
309ไตรคามวิทยานายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา 043415614 
310เบญจมิตรวิทยานายอรุณ ชาวกล้า 043415611 
311ศรีหนองกาววิทยานายกนก บุตรวงษ์ 043418226 
312สันติพัฒนกิจวิทยานายสุธรรม โพธิ์งาม 043276334 
313โนนสะอาดวิทยาคารนายเปลี่ยน จงเทพ   
401ดงมันพิทยาคมนายปรีชา ศรีลับขวา 043431572 
402น้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษกนายสุริยา ทองบุญมา 043441002 
403น้ำพองศึกษานายสวัสดิ์ แก้วชนะ 043431236 
404บัวใหญ่พิทยาคมนายเรืองยศ แวดล้อม 043431578 
405พังทุยพัฒนศึกษานายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม 043431574 
406ม่วงหวานพัฒนศึกษานายวสิทธิ์ วรรณพงศ์ 043373446 
407ลำน้ำพองนายฉัตร สิงห์บุราณ 043210263 
408อุบลรัตน์พิทยาคมนายบวร ใจป้ำ   
409บัวแก้วพิทยาคมว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ 043431726 
410บึงไทรพิทยาคมนายสุวิทย์ นิลสาย 043431570 
411ทุ่งใหญ่รัตนศึกษานายธงชัย ศรีเคนา 043431698 
412ยางคำพิทยาคมนายจำรูญ ศรีฉายา 043431571 
413ศรีกระนวนวิทยาคมนายธนัท ไชยทิพย์ 043251350 
414เขาสวนกวางวิทยานุกูลนางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ 043449106 
415ดงบังวิทยายนนายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ 043431568 
501จระเข้วิทยายนนายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ 043299252 
502มัธยมตลาดใหญ่วิทยานางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ 043245026 
503หนองเรือวิทยา  043294073 
504จตุรมิตรวิทยาคารนายนิพล นิราศสูงเนิน 043296087 
505ชุมแพพิทยาคมนายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ 043210096 
506ชุมแพวิทยายนนายสุรสิทธิ์ บุญครอง 043312962 
507ขัวเรียงศึกษานายเชษฐา วันสุทะ 043210093 
508หนองเสาเล้าวิทยาคารนางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ 043210097 
509ซำยางวิทยายนนางจุฑามาศ เวียงทอง 043213539 
510นาจานศึกษานายวิทยา ร้อยดี 043444100 
511ผาขามวิทยายนนายสุรวุฒิ นักปราชญ์ 043213825 
512หนองตาไก้ศึกษานายสุริยา ห่มขวา 043210210 
513กุดขอนแก่นวิทยาคมนางสายสมร ศักดิ์คำดวง 043210029 
514ภูเวียงวิทยาคมนายคมสันต์ ชุมอภัย 043291203 
515เวียงนครวิทยาคมนายมนูญ ถาวรรัตน์ 034210264 
516เวียงวงกตวิทยาคมนายนิคม จำปานิล 043438045 
517ภูผาม่านนายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธ์ 043396192 
518หนองนาคำวิทยาคมนายวสันต์ ลาจันทึก 043217118 
519ชุมแพศึกษานายวิไลศักดิ์ วรรณศรี