ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอุไรวรรณ เรืองเดชน้ำพองศึกษาลาออกจากราชการ 
2นางสาวเบญญาภา พันธุ์ศิรินาจานศึกษาโรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม.20
3นายอภิสิทธิ์ แพไธสงบ้านลานวิทยาคมหนองสองห้องวิทยา สพม.25
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 15/01/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25