ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวลัดดาวัลย์ ชาลีสมบัติเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมโรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว สพป.อุดรธานี เขต 3
2นางสาวโพยมรัตน์ จันโทริพังทุยพัฒนศึกษาถึงแก่กรรม 
3นางสาวสุจิตรา น้อยศรีพังทุยพัฒนศึกษาถึงแก่กรรม 
4นางสาวศิริวรรณ หล้าคอมพังทุยพัฒนศึกษาถึงแก่กรรม 
5นางสาวเพ็ญแข ประทุมชาติพังทุยพัฒนศึกษาถึงแก่กรรม