ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวรัญญา พลไธสงค์บ้านไผ่พิทยาคมโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
2นางสาวนภาภรณ์ บุญคงประชารัฐพัฒนาการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน สพป.ขอนแก่น เขต 3
3นางสาวภัทราพร นาสูงชนก้านเหลืองวิทยาคมโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 3
4นายศุภชัย ศรศักดาบัวใหญ่พิทยาคมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม.34
5นางวนิดา รักนิ่มชุมแพวิทยายนโรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม.19
6นางสาวพรนภา ศิลาอ่อนมัญจาศึกษาโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม.29
7นางธนพรรษ์ ไกรทองศรีกระนวนวิทยาคมถึงแก่กรรม 
8นางธานีรัตน์ มองธรรมหนองเรือวิทยาโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25
9นางภมร สุวรรณประสิทธิ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25
10นางสาวจิรายุ สุราสาหนองเรือวิทยาโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25
11นางสาวเฉลิมศรี มูลโพธิ์ขอนแก่นพัฒนศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25
12นางนภาพร เคนคำภาแก่นนครวิทยาลัย ๒โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25
13นายบันไทย สิมมาโคกสีพิทยาสรรพ์โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25
14นายประกาศิษย์ แทบมะลัยแวงน้อยศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม.25
15นายกนกพล แก้ววิเศษจตุรมิตรวิทยาคารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม.25
16นางฉัตรทอง ดวงลีดีขอนแก่นวิทยายน ๒(สมาน สุเมโธ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม.25
17นางกมลรัตน์ พีรธนัศสกุลแก่นนครวิทยาลัยโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25
18นายศักดิ์ชัย เชษฐบุตรแก่นนครวิทยาลัย ๒โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม.25
19นายวัชรา รุ่งสว่างเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมโรงเรียนนขอนแก่นวิทยายน สพม.25
20นายนรินทร รัตนทามัญจาศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม.25
21นายพรชัย นามวงษ์ฝางวิทยายนลาออกจากราชการ