ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุภาพ ผิวขาวคำแคนวิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นายสมใจ วิเศษทักษิณหนองเรือวิทยาสพม.21 สพม.21
3นางปริษฐา จงจำรัสพันธ์เทพศิรินทร์ขอนแก่นรร.กัลยาณวัตร สพม.25