ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวจันทนา ฉายจรุงหนองนาคำวิทยาคมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24
2นางกัลยา แก้ววิเชียรท่านางแนววิทยายนโรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป.อุดรธานี เขต 1
3นายชาญชัย หาญสีนาดประชารัฐพัฒนาการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.32
4นางสาวเดือนเด่น โอดลีโนนสะอาดวิทยาคารโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อบจ.ขอนแก่น
5นางสุรีรัตน์ ศรีบุตรมัธยมโพนเพ็กโรเงรียนพระยืนวิทยาคาร อบจ.ขอนแก่น
6นายอ่างทอง โพธิ์ระงับภัยน้ำพองศึกษาถึงแก่กรรม 
7นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์ขามแก่นนครลาออกจากราชการ