ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสมนึก ไสยลามขามแก่นนครลาออกจากราชการ 
2นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น