ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวจุฑาทิพย์ เจนธนานันท์อุบลรัตน์พิทยาคมสพม.2 สพม.2
2นางสาวสิริรักษ์ พาคลังกุดขอนแก่นวิทยาคมสพป.ชัยภูมิ เขต 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
3นางสาวขวัญชนก ธีระสารเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมสพม.20 สพม.20
4นางสาวปาริชาติ อังกาบสาวะถีพิทยาสรรพ์สพม.20 สพม.20
5นายชาตรี โสสว่างโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
6นางธาราทิพย์ สีหานามหนองตาไก้ศึกษาสพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
7นายวุฒิพงษ์ ผันอากาศโคกโพธิ์ไชยศึกษาสพป.ขอนแก่น เขต 3 สพป.ขอนแก่น เขต 3
8นางอรพรรณ คงคาหลวงป่าหวายวิทยายนสพม.3 สพม.3
9นางสุธีรา ภิญโญหนองเรือวิทยาสพม.3 สพม.3
10นางสาวนิลุบล สิทธิบุญมามัญจาศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25