ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายณรงค์วิทย์ ตรีพงษ์รัตนกุลเบญจมิตรวิทยากลุ่มนิเทศ สพป.ขอนแก่น เขต 4
2นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุลนครขอนแก่นโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25
3นางสาวอัปสร พันฤทธิ์หนองเรือวิทยาโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน สพม.33
4นางวรญา ศรีกุลจรขอนแก่นวิทยายน ๒(สมาน สุเมโธ)ลาออกจากราชการ 
5นายวิแมน บุญมาธรรมมัญจาศึกษาถึงแก่กรรม 
6นายสุทธิชัย ดีวงษ์ภูเวียงวิทยาคมถึงแก่กรรม 
7นายพิชัย เพชรเทศชุมแพวิทยายนถึงแก่กรรม 
8นายธวัช ภิญโญหนองเรือวิทยาถึงแก่กรรม 
9นางพรรณทิพย์ โสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด