ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนภานันท์ อาจผักปังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25สพป.อุดร เขต 3 สพป.อุดร เขต 3
2นางณัฐยา สีหะวงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป.ขอนแก่น เขต 1
3นางดวงกมล ชุมแวงวาปีน้ำพองศึกษาถึงแก่กรรม 
4นายทองพาท ม่วงนิลนครขอนแก่นถึงแก่กรรม