ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุคนธ์ โชติชัยสถิตย์แก่นนครวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
2นางกระจ่างจิต ผาณิบุศย์แก่นนครวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
3นายดำรงค์ ชาแท่นแก่นนครวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
4นางนัดดา พิมพ์ดีดแก่นนครวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
5นางจิตติมา เปลรินทร์แก่นนครวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
6นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์แก่นนครวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
7นายชัยมงคล บัวช่วยแก่นนครวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
8นายทวี ทินเตแก่นนครวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
9นายวิเชียร คะมาแก่นนครวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
10นางสุกัลยา บูรณประเสริฐกุลแก่นนครวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
11นายทองสร้อย พลนงค์แก่นนครวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
12นายประจวบ กองสมบัติแก่นนครวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
13นางวิไลพร ทัพซ้ายแก่นนครวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
14นางวิรมณ ภิรมย์ไชยแก่นนครวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
15นางอุไรวรรณ หีบแก้วขอนแก่นพัฒนศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
16นางพิกุล ทองสอดแสงขอนแก่นพัฒนศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
17นางยุพิน พันธุ์ดิษฐ์ขอนแก่นพัฒนศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
18นางคณิตา ชินภักดีขอนแก่นวิทยายน ๒(สมาน สุเมโธ)เกษียณอายุราชการ2561 
19นางอาภากรณ์ ผิวขมขอนแก่นวิทยายน ๒(สมาน สุเมโธ)เกษียณอายุราชการ2561 
20นางจุฑาทิพย์ แสงฤทธิ์ขอนแก่นวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
21นายนราวิชญ์ คำมูลขอนแก่นวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ2561 
22นางสาวสุรีรัตน์ เดือนฉายขามแก่นนครเกษียณอายุราชการ2561 
23นางพูนศรี นิยมศาสตร์ขามแก่นนครเกษียณอายุราชการ2561 
24นางสาวสุนันทา ปิยะศิลป์ขามแก่นนครเกษียณอายุราชการ2561 
25นายวิเชียร กระพี้แดงขามแก่นนครเกษียณอายุราชการ2561 
26นางมะลิวรรณ วิเชฎฐะพงษ์ขามแก่นนครเกษียณอายุราชการ2561 
27นางอรพิน สรรเสริญสุขขามแก่นนครเกษียณอายุราชการ2561 
28นายปราโมทย์ พูนปริญญาขามแก่นนครเกษียณอายุราชการ2561 
29นางสงัด ผิวแดงโคกโพธิ์ไชยศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
30นางสมจิตร เหล่าคนค้าโคกโพธิ์ไชยศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
31นางจรรยา กล่ำอินทร์โคกสีพิทยาสรรพ์เกษียณอายุราชการ2561 
32นายศรีสุวงศ์ บัวผันโคกสีพิทยาสรรพ์เกษียณอายุราชการ2561 
33นายสมศักดิ์ ขุนบ้านฆ้องชนบทศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
34นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวงชุมแพศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
35นางพัธมน ตันทพงษ์ชุมแพศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
36นายวีระยุทธ ศิลาศรีชุมแพศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
37นางสุภาวดี เจริญสมบัติชุมแพศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
38นางสาวชูจิต รักษ์มณีชุมแพศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
39นางศศมน มะปรางชุมแพศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
40นางสิรยา นามสง่าชุมแพศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
41จ่าสิบเอกยศนันท์ ขันทะเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นเกษียณอายุราชการ2561 
42นางศิวิไล วรรณพิมพ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นเกษียณอายุราชการ2561 
43นางพูนตา ไตรยสุทธิ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นเกษียณอายุราชการ2561 
44นายชัยวิทย์ วงศ์วทัญญูไตรคามวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
45นายศิริพงษ์ ศรีภิรมย์ท่านางแนววิทยายนเกษียณอายุราชการ2561 
46นางสาววรรณฑา บริราชเดชากุลเทพศิรินทร์ขอนแก่นเกษียณอายุราชการ2561 
47นายอุทิศ หูไธสงเทพศิรินทร์ขอนแก่นเกษียณอายุราชการ2561 
48นางวรพนิต ซิมมอนส์นครขอนแก่นเกษียณอายุราชการ2561 
49นายทองพูล เมืองวงษ์นครขอนแก่นเกษียณอายุราชการ2561 
50นางเพ็ญศิริ วัฒนานุสิทธิ์นครขอนแก่นเกษียณอายุราชการ2561 
51นางสุรัญชนา สระบัวนครขอนแก่นเกษียณอายุราชการ2561 
52นางสำเนียง เวียงวิเศษนครขอนแก่นเกษียณอายุราชการ2561 
53นางอภิรดี นิราศสูงเนินน้ำพองศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
54นางอาทิชา วันชาติน้ำพองศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
55นางจรรยา แสวงธรรมน้ำพองศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
56นางยุวดี พลพิทักษ์น้ำพองศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
57นางเบญจพร ตังคณิตานนท์โนนข่าวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
58นายวุฒิชัย แสงสุดตาโนนข่าวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
59นายวิชัย บุญรอดโนนศิลาวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
60นายประกาศิต คัญทัพโนนศิลาวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
61นายเปลี่ยน จงเทพโนนสะอาดวิทยาคารเกษียณอายุราชการ2561 
62นางดวงจันทร์ เกตุแก้วบัวใหญ่พิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
63นายวทัญญู ภูชาดาบ้านไผ่เกษียณอายุราชการ2561 
64นายธีระศักดิ์ คามวุฒิบ้านไผ่เกษียณอายุราชการ2561 
65นางสาววิจิตรา วิตตะบ้านไผ่เกษียณอายุราชการ2561 
66นางสาวสุปราณี ข้าวบ่อบ้านไผ่เกษียณอายุราชการ2561 
67นายชัยพฤกษ์ แก้วหย่องบ้านไผ่เกษียณอายุราชการ2561 
68นางสาวลักขณา พวกเมืองพลบ้านไผ่เกษียณอายุราชการ2561 
69นางขวัญใจ โบราณมูลบ้านไผ่เกษียณอายุราชการ2561 
70นางสาวนิลรัตน์ ทองรักษ์บ้านไผ่เกษียณอายุราชการ2561 
71นางสุดาภรณ์ ดรหลาบคำบ้านไผ่เกษียณอายุราชการ2561 
72นางเรืองจิตร สุตะปัญญาบ้านไผ่เกษียณอายุราชการ2561 
73นางสาวกฤษณา อึ้งตระกูลบ้านไผ่เกษียณอายุราชการ2561 
74นางสมสมัย เกตุเพชรบ้านลานวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
75นายพงษ์เทพ ไวบรรเทาประชารัฐพัฒนาการเกษียณอายุราชการ2561 
76นางอำภา ทำนองประชารัฐวิทยาเสริมเกษียณอายุราชการ2561 
77นายบุญยง กองกะมุดประชารัฐวิทยาเสริมเกษียณอายุราชการ2561 
78นางกาญจนา คำใบฝางวิทยายนเกษียณอายุราชการ2561 
79นางพูนพร แพทย์กิจฝางวิทยายนเกษียณอายุราชการ2561 
80นางศัสยา ชนะวงศ์พลเกษียณอายุราชการ2561 
81นางสมภาร ศิริโนนรังพังทุยพัฒนศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
82นางวิยะดา พิมพ์เบ้าธรรมพังทุยพัฒนศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
83นางอรอาภา หาญวาระภูเวียงวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
84นายสุชาติ แสนหล้าภูเวียงวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
85นางจุไรวรรณ เคนโยธาภูเวียงวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
86นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์ม่วงหวานพัฒนศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
87นายพิสิษฐ์ วัฒนานุสิทธิ์มัญจาศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
88นางสมจิต ศิริกาญจนพงศ์มัญจาศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
89นางวิไลวรรณ พรมสิทธิ์มัญจาศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
90นางศรีวรรณ พันธ์สวัสดิ์สกุลมัญจาศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
91นางสาวรัชนี วินยพงศ์พันธ์มัญจาศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
92นางสาวสุนันทา มานะปรีชาธรมัญจาศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
93นางเพ็ญพร ยนยุบลมัญจาศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
94นายนาวิน ซ้ายสุขมัธยมโพนเพ็กเกษียณอายุราชการ2561 
95นายนิคม จำปานิลเวียงวงกตวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
96นายธนัท ไชยทิพย์ศรีกระนวนวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
97นายบุญทัน แสงสว่างศรีกระนวนวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
98นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรีศรีกระนวนวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
99นายศักดิ์ชาย อินทรชัยศรีกระนวนวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
100นางลักษณี รักษาเคนศรีกระนวนวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
101นางสาวนรงค์ เติมอินทร์ศรีกระนวนวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
102นายสวัสดิ์ ศรีชมชื่นศรีกระนวนวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
103นายผจงเกียรติ ธนวัจน์โชคทวีศรีกระนวนวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
104นางจิรนันท์ โพธิ์ศรีศรีกระนวนวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
105นายเสมอ ประเสริฐศรีหนองกาววิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
106นายนพภา นิสสัยพันธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25เกษียณอายุราชการ2561 
107นางนันทนิจ ด่านคอนสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25เกษียณอายุราชการ2561 
108นายสุรินทร์ หล้าหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25เกษียณอายุราชการ2561 
109นายสุธรรม โพธิ์งามสันติพัฒนกิจวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
110นายกุศล หาญสุริย์หนองเรือวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
111นางอรุณ ศรีมานหนองเรือวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
112นายศิริชัย ศิริมั่งมูลหนองเรือวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
113นางพนมมาศ ชาแท่นหนองเรือวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
114นายอรุณ บุญชูอุบลรัตน์พิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
115นางระเบียบ ดวงมาตย์พลอุบลรัตน์พิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
116นางจุลรัตน์ วุฒิวรรณอุบลรัตน์พิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
117นายสายัณห์ แก้วมีศรีขามแก่นนครเกษียณอายุราชการ2561 
118นายหนูเกน ชะมินชัยศรีกระนวนวิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
119นายสุระชาติ ภักดีเพชรน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษกเกษียณอายุราชการ2561 
120นายปรากด เพียรชนะโนนข่าวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
121นายสุทิน สาครแวงน้อยศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
122นายสำราญ อุทธาหนองขามพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
123นายเกียรติ ดีสร้อยดงมันพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2561 
124นายสุจริต ชูสอนโคกโพธิ์ไชยศึกษาเกษียณอายุราชการ2561 
125นางเรืองอุไร ขันตีกุลโนนข่าวิทยาลาออกจากราชการ