ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอรุณี ช่างปันแก่นนครวิทยาลัยสพม.27 สพม.27
2นายสุรชาติ ชัยปัญญาบึงไทรพิทยาคมสพม.26 สพม.26
3นางสาวกรรณิกา น้อยใยหนองเรือวิทยาสพม.26 สพม.26
4นายอดุลย์ ผ่องสนามแก่นนครวิทยาลัยลาออกจากราชการ