ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวโสภิต กำเนิดบุญคำแคนวิทยาคมสพม.30 สพม.30
2นายจามร สอนจันทร์ท่านางแนววิทยายนสพม.30 สพม.30
3นางสาวณัฐพร ภูธงยางคำพิทยาคมสพม.24 สพม.24
4นางสาวแคทรียา มุขมาลีหนองนาคำวิทยาคมถึงแก่กรรม 
5นางธนกร วงศ์เทวราชขามแก่นนครถึงแก่กรรม 
6นายชัชวาล นามปรีดาขอนแก่นวิทยายน ๒(สมาน สุเมโธ)ขอนแก่นวิทยายน สพม.25
7นางสาวกานตวดี กมลฝางวิทยายนขอนแก่นวิทยายน สพม.25
8นางสาวศิริพร แสนศรีโนนสะอาดวิทยาคารสพป.ขอนแก่น 3 สพป.ขอนแก่น 3
9นายบุญธรรม บึงมุมน้ำพองศึกษาลาออกจากราชการ 
10นางสาวนงพงา อึ้งวงษ์วัฒนายางคำพิทยาคมกัลยาณวัตร สพม.25