ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุพัตร แถวโนนงิ้วบ้านไผ่ศึกษาลาออกจากราชการ 
2นายเกียรติพันธ์ แป้นขำแวงน้อยศึกษาถึงแก่กรรม