ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุชาติ เกิดผลแก่นนครวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
2นายวรรัตน์ เทพมะทีพลพัฒนศึกษาโรงเรียนบ้านโนนข่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
3นางพนมพร นามกุลนครขอนแก่นโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
4นางวัลลยา โคตรนรินทร์ภูเวียงวิทยาคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
5นางวชิราภรณ์ จตุรพรสวัสดิ์กุดขอนแก่นวิทยาคมโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25
6นางนงนุช พูลลาภน้ำพองศึกษาลาออกจากราชการ 
7นางสาววรรณภา อริยาสาวะถีพิทยาสรรพ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม.25