ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวศราลักษณ์ แซ่ลี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25ลาออกจากราชการ 
2นางเรณุกานต์ โชติกนกกุลหนองเรือวิทยาลาออกจากราชการ 
3นายอาคม วงศ์พงษ์คำเทพศิรินทร์ขอนแก่นลาออกจากราชการ 
4นางสาวณัชฐสวรรค์ ศิริรุ่งโรจหนองตาไก้ศึกษาลาออกจากราชการ 
5นายสนิท แสงไชยราชเทพศิรินทร์ขอนแก่นลาออกจากราชการ 
6นางสาววิยะดา ปัญญานิรมิตรชนบทศึกษาโรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
7นางบุษกร หวานเพราะทุ่งใหญ่รัตนศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 5
8นางสาวญาณวดี เนื่องศรีแก่นนครวิทยาลัย ๒โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.ขอนแก่น เขต 5
9นางจงกล งาเนียมป่าหวายวิทยายนโรงเรียนบ้านพระบาท สพป.ขอนแก่น เขต 5